Trang chủ | Tìm kiếm:

  Lịch họp Chi bộ tháng 5 năm 2018 5/7/2018 4:17:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 4 năm 2018 4/4/2018 9:05:00 AM
  Danh sách đảng viên học lớp đảng viên mới Quý I năm 2018 3/26/2018 2:04:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 3 năm 2018 3/12/2018 10:20:00 AM
  Thông báo bổ sung Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017 1/31/2018 8:52:00 AM
  Lịch họp Chi bộ tháng 2 năm 2018 1/25/2018 2:32:00 PM
  Công văn về việc hướng dẫn thực hiện viết “Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu” của đảng viên năm 2018 1/16/2018 3:23:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 1 năm 2018 1/11/2018 2:41:00 PM
  Danh sách đảng viên sinh viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng 1/4/2018 3:21:00 PM
  Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng 1/4/2018 3:18:00 PM
  Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2017 (dành cho đảng viên kết nạp Đảng trên 6 tháng) 12/7/2017 2:29:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 12 năm 2017 (Đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2017) 12/7/2017 9:22:00 AM
  Lịch họp Chi bộ tháng 11 năm 2017 11/10/2017 3:39:00 PM
  Danh sách đảng viên học lớp đảng viên mới quý IV năm 2017 11/10/2017 10:49:00 AM
  Lịch họp Chi bộ tháng 10 năm 2017 10/6/2017 10:32:00 AM
  Danh sách đảng viên học lớp đảng viên mới quý III năm 2017 9/13/2017 9:24:00 AM
  Lịch họp Chi bộ tháng 9 năm 2017 9/8/2017 3:10:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 8 năm 2017 8/18/2017 2:47:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 7 năm 2017 7/11/2017 9:52:00 AM
  Tài liệu Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2017 6/30/2017 8:19:00 AM
  Danh sách đảng viên dự Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2017 6/30/2017 8:18:00 AM
  Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2017 6/26/2017 8:21:00 AM
  Thông báo về việc thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên là sinh viên năm cuối (sắp tốt nghiệp ra trường) 6/28/2017 2:25:00 PM
  Lịch họp Chi bộ tháng 6 năm 2017 6/26/2017 2:12:00 PM
  Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020) 6/13/2017 4:50:00 PM
  Danh sách đảng viên học lớp đảng viên mới Quý II năm 2017 6/5/2017 2:40:00 PM
  Thông báo tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 6/5/2017 10:02:00 AM
  Lịch họp Chi bộ tháng 5 năm 2017 6/5/2017 10:04:00 AM
  Lịch họp Chi bộ tháng 4 năm 2017 4/5/2017 9:48:00 AM
  Bản cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW 3/20/2017 4:11:00 PM
1234

TIN VỪA CẬP NHẬT