Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: ltngoc - Ngày: 9/11/2012 4:07:00 PM
Giới thiệu bộ môn Khoa học máy tính


 
Một số thành viên trong bộ môn Khoa học Máy tính (08/2012)

Năm học 2015-2016, bộ môn Khoa học Máy tính có 7 cán bộ – giảng viên (GV). Trong đó, gồm có 1 tiến sĩ, 1 NCS, 5 thạc sĩ và 1 cao học. Tất cả đều được đào tạo chính quy tại các viện/ trường đại học có uy tín trong nước và nước ngoài (Pháp, Úc):

 1. Trần Lê                    Chân         – GV, thạc sĩ
 2. Nguyễn Thị Ngọc   Chi            – GV, thạc sĩ
 3. Võ Công                   Chương   – GV, tiến sĩ (Đại học  La Trobe, nước Úc)
 4. Nguyễn Minh           Kha          – GV, đang học cao học
 5. Nguyễn Thị Thùy    Linh          – GV, thạc sĩ
 6. Lương Thái             Ngọc         – GV, Thạc sĩ NCS, Phó trưởng bộ môn - Quản lý bộ môn
 7. Lê Minh                    Thư           – GV, thạc sĩ

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

 • Giảng dạy: Đảm nhận giảng dạy, chất lượng chuyên môn của một số chuyên ngành: phương pháp giảng dạy Tin học, cơ sở toán trong Tin học, trí tuệ nhân tạo, thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính, lập trình nhúng và truyền thông đa phương tiện.
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả học tập và kỹ năng nghề của người học; nghiên cứu & triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học: Bộ môn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Một số lĩnh vực nghiên cứu tiêu biểu như: kỹ thuật lập trình xử lý song song, xây dựng các hệ thống nhúng, lập trình ứng dụng trên thiết bị di động, bảo mật & hiệu năng của hệ thống mạng máy tính, lập trình mô phỏng dựa trên hệ thống đa tác tử (GAMA),…

Công trình đã công bố

 1. Nguyễn Công Hào, Lương Thái Ngọc, Truy vấn thông tin mờ trong mô hình dữ liệu XML theo hướng tiếp cận đại số gia tử, Tạp chí đại học Huế (ISSN 1859-1388), Số 4, Trang 92 (2014).
 2. Vo Thanh Tu, Luong Thai Ngoc, A solution innovating AODV routing protocol to be against the blackhole node attack in MANET, The 1st Conference on Information Systems , No 31 (2014).
 3. Võ Thanh Tú, Lương Thái Ngọc, Một giải pháp cải tiến giao thức định tuyến AODV nhằm chống lại sự tấn công của nút lỗ đen trên mạng MANET, Tạp chí Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531), Số 7, Trang  133 (2014).
 4. Luong Thai Ngoc, Vo Thanh Tu, "Proposing AODVSC Protocol to Detect Black Hole Attacks in Mobile Ad-hoc Network", IJEAT (ISSN:2249-8958), Volume-4 Issue-3, 2015, 121-125.
 5. Nguyễn Hữu Duyệt, Lương Thái Ngọc, "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống", Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ISSN 1859-3100), Số 2(67), 2015, 109-120.
 6. Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, “Đề xuất giao thức AODVSC2 nhằm chống tấn công lỗ đen trên mạng MANET”, Toàn văn Kỷ yếu hội thảo @ 17 (ISBN), 2014, 56-61.
 7. Lương Thái Ngọc, "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành", Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ISSN 1859-3100), Số 5(70), 2015, 119-127.
 8. Lương Thái Ngọc, Nguyễn Hữu Duyệt, "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa", Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ISSN 1859-3100), Số 9(75), 2015, 172-180.

Hoạt động khác

 • Tham mưu xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo, cập nhật kỹ thuật & công nghệ mới vào nội dung môn học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ dạy học & nghiệp vụ quản lý trong nhà trường: hệ thống họp giao ban trực tuyến, xây dựng website Trường Đại học Đồng Tháp, hệ thống Blackboard hỗ trợ giảng dạy trực tuyến,…
 • Báo cáo chuyên đề, nghiên cứu & chuyển giao công nghệ mới nhằm trao dồi kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên & sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của Câu lạc bộ Tin học.

Địa chỉ liên lạc:
Bộ môn Khoa học Máy tính, khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Văn phòng tại nhà A7 - 783, Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0673. 881 623.


TIN VỪA CẬP NHẬT